Toggle menu

Predávajúci:

SOM, s.r.o.
Sídlo: Majoránová 29, 821 07, Bratislava
IČO: 47 91 6974   DIČ: 2024151019   IČ DPH: 2024151019
Číslo účtu : 2100956746/8330 Fio Banka
IBAN: SK65 8330 0000 0021 0095 6746

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na webovej stránke www.somtrening.sk.
Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok. 

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.somtrening.sk prostredníctvom eshopu.  Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru alebo zmluvnej kuriérskej služby ).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Po vykonaní objednávky tovaru prostredníctvom e-shopu je objednávajúci povinný vykonať úhradu objednaného tovaru na príslušný bankový účet do 24 hodín.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 5. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

I. Dodacie lehoty

 1. Po obdržaní objednávky Vám bude tovar dodaný v čo najkratšom termíne. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú vybavované vždy nasledujúci pracovný deň.

 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 3 do 15 dní od dátumu potvrdenia objednávky tovaru, ktorý je momentálne dostupný (tzn. ak tovar nie je momentálne vypredaný).

 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii materiály potrebné na ich výrobu, môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a tovaru v nádväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy uvedená na e-shope. Všetky ceny na webovej stránke www.somtrening.sk sú uvedené v eurách a s DPH, bez nákladov na dopravu pre dodanie tovaru.

 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu bankovým prevodom /vkladom na účet predávajúceho.

 3. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky.

III. Preberanie tovaru

 1. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať  Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 2. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny tovaru na účet predávajúceho.

 3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo produktu ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o platbe a pod.). V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 2. Po splnení vyššie uvedených podmienok budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 21 dní od doručenia tovaru do sídla predávajúceho.

 3. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú finančnú náhradu vo výške 50% z faktúrovanej peňažnej čiastky.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  1. a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

  2. b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

  3. c) vystavená cena produktu bola chybná

 5. Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy

V. Záruka a servis

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o úhrade.

 2. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje ) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený.

 3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodnou údržbou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo ak bol prevedený akýkoľvek zásah do výrobku.Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním (nevhodné pranie, žehlenie, údržba tovaru).

 4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi emailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VI. Adresa orgánu dozoru

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 • Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

 • Obrancou mieru 6, 080 01 Prešov 1

 • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 • tel. č.: 051/ 7721 597 

 • fax. č.: 051/ 7721 596

 • e-mail: pr@soi.sk

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tovaru a cien.

 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v plnej miere súhlasí.

 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ( emailu ) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Chceš mať infošky o SOM?